Kursiyer Sözleşmeleri

KURSİYER KAYIT SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: TARAFLAR
Bir tarafta Gülbahar Mah.Avni Dilligil Sok.No: 16/3 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde mukim bulunan Maya Estetisyenlik ve Meslek Edindirme Kursu (bundan sonra “MAYA ESTETİSYENLİK KURSU” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…adresinde mukim bulunan ve ikinci maddede kimlik bilgileri verilmiş olan …………………………………………………………………………………………
(bundan böyle “Kursiyer” olarak adlandırılacaktır.) aşağıdaki şartlar üzerine anlaşmışlardır.
Maya Estetisyenlik Kursu ve Kursiyer bundan sonra “TARAFLAR” olarak anılacaktır.
MADDE 2:KURSİYER KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı:………………………………………………………………..
TC Kimlik No:…………………………………………………………….
Cinsiyeti:……………………………………………………………………
Medeni Durum:………………………………………………………….
Doğum yeri ve tarihi:…………………………………………………
Cep tlf:…………………………………………………..Ev tlf:…………………………….….
Acil Durum İletişim:……………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………….
Mezuniyet Durumu:……………………………………………………
MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme, Kursiyer’in Maya Estetikyenlik Kursu bünyesinde katılacak olduğu ………………………………………………………………………………..………. Sertifika Programı adlı kursa ilişkin usul ve esasları düzenler.
MADDE 3 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu sözleşme, sözleşmenin imza tarihinden itibaren ilgili sertifika programının yürütüleceği zaman zarfı içinde yürürlükte olacaktır. Madde 6 ve 7 Sözleşmenin Feshi maddesinde belirtilen fesih durumları saklı kalmak kaydıyla işbu sözleşme sertifika programının tamamlanması akabinde yapılan bitirme sınavının yapılması ile kendiliğinden sona erer.

MADDE 4 : KURS ÜCRETİ
Kursiyer, işbu sözleşme ile MAYA ESTETİSYENLİK KURSU tarafından aldığı eğitim hizmeti karşılığında ücretin en az %25’ini, seçtiği ödeme şekline göre (peşin veya taksitli) işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte, nakit, kredi kartı ya da aşağıda kendisine bildirilen banka hesabına ödemekle yükümlüdür. Ödemenin geri kalanı ise sözleşmenin imza tarihinden itibaren yine belirtilen ödeme şekline (peşin veya taksitli) ve taahhüt edilen ödeme tarihlerinde yatırmak yükümlülüğündedir.
MAYA CLİNİC SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
GARANTİ BANKASI
1168 – 6298264 ŞEHREMİNİ ŞUBESİNE BAĞLI
TR09 0006 2001 1680 0006 2982 64

MADDE 5 : KAYIT İŞLEMLERİ 5.1. Kursiyer, Madde 4 uyarınca kendisine yüklenen kurs ödemesini yaptıktan sonra kendisine verilen bilgi ve ve talimatlar doğrultusunda Maya Estetisyenlik Kursu kayıt işlemlerini tamamlamalıdır. Kursiyer, ilgili sertifika programı için kendisine verilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve zamanında Maya Estetisyenlik Kursu’na teslim etmekle yükümlüdür.
5.2. Maya Estetisyenlik Kursu’nda ……………………………………………………….sertifika programına katılan kursiyer kurs başlangıcından en geç 15 (onbeş)takvim günü içinde Maya Estetisyenlik Kursu’nun bildirdiği kayıt işlemi için gerekli evraklarından eksik olanları tamamlayarak Maya Estetisyenlik Kurs’una vermeyi taahhüt eder. Evraklar, fiziki ortamda bizzat yahut posta ile gönderilebilir. Evrakların posta ile gönderimi yapıldığında, evrakların eksiksiz ve zamanında Kurs’a ulaşmasından Kursiyer sorumludur.
5.3 Kursiyer’in kurs kayıt işlemi için teslim etmesi gereken evraklar;
i. Kursiyer’in mezun olduğu bölüm diploma aslı
ii. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
iii. Adli Sicil Kaydı
iv. Sağlık Raporu
v. 4 adet Vesikalık/Biyometrik Fotoğraf
vi. İkametgah
5.4. Evraklarını tamamlamayıp kayıt işlemlerini eksiksiz yerine getirmeyen kursiyerler, sertifika programı bitirme programına girme hakkını ve dolayısıyla sertifika kazanma hakkını kaybedecektir. Kursiyer’in kursa evraklarını teslim etmeden devam etmesi ve sertika kazanma hakkını kaybetmesinden Maya Estetisyenlik Kursu’nun herhangi bir yükümlülüğü olmamakla beraber, Kursiyer’in evraklarını teslim etmeksizin müfredat programını sertifikasız tamamlaması halinde ücret iadesi isteme hakkı yoktur.
5.5. İşbu hüküm, sözleşmenin dördüncü ve beşinci maddesinde belirtilen durumlarda belirtilen fesih hallerinin istisnasıdır.Kursiyer dört ve beşinci maddelerde belirtilen haller dışında

herhangi bir nedenle kurstan ayrılamaz, ayrılması durumunda, eğer Madde 4’te belirtilen ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediyse, Kurs Ücreti’nin ödenmeyen kısmını ödemekle yükümlüdür.
MADDE 6: SÖZLEŞMENİN FESHİ
KURSİYERİN EĞİTİM BAŞLAMADAN ÖNCE AYRILMASI
6.1 Kursiyerin eğitimi kurs tarafından fiilen derslere katılmaya başlaması söylenen tarihte başlar. Kurs başlangıç tarihi, kursiyere kendisine ait Madde-2’de belirtilen mail adresine mail atmak ya da telefon numarasına SMS göndermek suretiyle yazılı olarak bildirilir. Kursiyer, eğitimi başlayıncaya kadar Madde 6.2’de yer alan geçerli ve resmi evrağa dayalı ile kurstan ayrılabilir. Bu durumda, işbu sözleşme Madde-4 uyarınca sözleşme tarihinde Kursiyer’den talep edilen toplam ücretin %10’u iptal işlemi gerçekleştirilir. Eğer kursiyer kayıt sırasında toplam ücretin %10’undan daha düşük ödeme yaptıysa iptal işleminin onaylanabilmesi ve sözleşme fesih için için kalan tutarı ödeme yükümlülüğündedir. Aksi takdirde sözleşme feshedilmemiş sayılacağından Kursiyer tüm sertifika programı Kurs Ücretini ödemekle sorumlu olacaktır.
6.2 KURSİYERİN EĞİTİME BAŞLADIKTAN SONRA AYRILMASI
14.02.2007 tarih ve 26434 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu
ve yönetmelikler gereğince;
a)Kursiyer sağlık durumunun eğitimin süresi boyunca derslere devam edemeyecek durumda olduğunun Devlet Hastanelerinden alınan kurul raporu ile belgelendirilmesi,
b)Kanunun 15 ve 16. Maddesine göre kursun kapatılması,
c)Kursiyerin ekonomik nedenlerden dolayı okuyamayacağını gösteren resmi belgelerle ekonomik yetersizliğini ispat etmesi halinde kurstan ayrılmak istemesi. Muhtardan alınan evrak, ekonomik yetersizliği ispata yarar geçerli belge olarak kabul edilmeyecektir.) durumunda ayrılış tarihine kadar aldığı eğitimin bedeli (varsa telafi dersleri dahil)ders saati bazında hesaplanıp ve bu ücrete toplam kurs ücretinin %10’u eklenmek süretiyle kursiyerden tahsil edilir.

MADDE 7: DEVAMSIZLIK SÜRESİ VE RESMİYETE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
7.1. Kursiyer,derse devam etmek zorundadır. Özel kurslar yönetmeliği gereğince kurs süresinin %20’sinden fazla devamsızlığı olan kursiyer bitirme sınavına girme hakkını kaybeder.
7.2. Maya Estetisyenlik Kursu’nda devam-devamsızlık işlemleri resmi evraklar ile kayıt altında tutulmaktadır. Eğitmen her ders başlangıcında sınıf yoklaması yapar. Derslere geç gelen kursiyer dersin ilk on dakikasında ‘derse kabul kağıdı’ ile derse katılabilir.. Dersin ilk on dakikasından sonra gelen kursiyerler alacağı ‘derse kabul kağıdı’ ile bir sonraki derse katılabilirler. Herhangi bir neden ile dersten çıkmak zorunda kalan kursiyer eğitmenin bilgisi dahilinde idareden imzalı ’izin kağıdı’ alarak hem kursiyerin hem öğretmenin imzaları bulunması şartı ile dersten çıkabilir. İzin kağıdı alınmadığı takdirde kursiyer tüm gün yok sayılır.
7.3 Kursiyerin hastalık ve benzeri geçerli bir mazeret dahilinde kaçıracağı dersler, ilgili katılmadığı dersi takip eden üç takvim günü içerisinde geçerli resmi belgelerini kuruma dilekçesi ile birlikte iletmesi durumunda kursiyerinde görüşleri alınarak en yakın ileri tarihte kurs tarafından ücretsiz olarak telafi edilir.
7.4. Ücretsiz derslerin toplamı kayıt olduğu eğitim programının toplam satının %5’ini aşamaz. Fazlası ücrete tabidir. İlave telafi ders saati ücreti bir ders saatinin beş ile çarpımıyla bulunur,dersten önce peşin olarak kursa ödenir.Her bir programda kullanılmayan ücretsiz telafi dersi hakkı sonraki programlara devredilemez,belirlenen telafi dersine katılmaması durumunda kursiyerlere aynı hak tekrar ücretsiz olarak verilmez.
7.5. Devamsızlık yaparak sınav hakkını kaybeden kursiyerler, kurs ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.7.6. )Kursiyer,hijyen ve karışıklığa mahal verilmemesi açısından şahsi malzemelerini (önlük,havlu,cilt bakımı süngeri,eldiven,maske vs) kendisi karşılar.Kullanılacak ders malzemeleri ve dökümanlar Kurum tarafından karşılanır.
MADDE 8: SINAV HAKKI
a) Eğitimini tamamlayan kursiyer gireceği bitirme sınavı öncesi 150 TL mezuniyet ve hizmet bedelini öder ve sınav duyurusunu imzalar.
b)Kursu yukarıda belirlenen şartlarda tamamlayan ve mezuniyet ve hizmet bedelini ödeyen kursiyer bitirme sınavına girmeye hak kazanır.
c)Kursiyerin beş kere kurs bitirme sınavına girme hakkı vardır. Sınavlar peş peşe ara verilmeden yapılır.

MADDE 9: 18 YAŞ ALTINDA OLAN KURSİYERLER İÇİN SÖZLEŞMENİN KURULMASI
Kursiyerin reşit olmaması (18 yaş altında olması) halinde iş bu sözleşme Kursiyer’in yasal vasisi tarafından imzalanarak kabul ve taahhüt edilir. taksitler Kursiyer’in yasal vasisi tarafından tanzim edilir. Sözleşme hükümlerinden Kursiyer’in yasal vasisi olarak sözleşmeyi imzalayan kişi de yükümlüdür.
MADDE 10 : KURSİYERİN SERTİFİKAYA HAK KAZANMASI
İlgili kayıt işlemlerini tam olarak yerine getirip Kurs Ücreti’ni eksiksiz ve zamanında ödeyen Kursiyer’lerin Maya Estetisyenlik Kursu tarafından verilen derslerin katılımını sağlayıp, düzenlenen Bitirme Sınavı’ndan geçerli puanı alması üzerine adına sertifikası düzenlenir.
MADDE 11 : MÜCBİR SEBEPLER
Mücbir sebepler nedeniyle ilgili Sertikika Programı’nın gerçekleştirilmesi ve/veya sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi veya belirli bir süre durdurulmak zorunda kalması halinde, Maya Estetisyenlik Kursu bu durumu sebep ve sonuçlarıyla birlikte en kısa zamanda Kursiyer’e, Kursiyer tarafından verilen e-posta adresi ya da telefon numarası üzerinden bildiri yapar ve eğitim hizmeti mutabık kalınacak bir süre için durdurulur. Mücbir sebep nedeniyle eğitimin fiziki ortamda gerçekleştirilememesi halinde Maya Estetisyenlik Kursu’nun ilgili Yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde eğitime çevrimiçi ortamda devam etme hakkı saklıdır.
MADDE 12: BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar iş bu sözleşmede verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, sözleşme dışı her türlü sözlü beyanların geçersiz olduğunu, belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve adres değişikliğini yazılı olarak bildirmedikçe bu adreslere yapılacak her türlü posta ve tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. İhtilaf vukuunda münhasır delil olarak kursun kayıtlarını esas alacağını ve Şişli Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme dört sayfa üzerinde bu madde dahil toplam 11(oniki)maddeden müteşekkil olup taraflar olarak kendi serbest iradeleriyle tanzim edilip okuyarak imzalanmış olunup taraflar bu sözleşmede yazılı hükümleri bilerek ve TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Kurslar Yönetmeliği hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt ederek iş bu sözleşme imza altına alınmıştır.

KURS : Maya Akademi Estetik ve Güzellik Kursu
KURSİYER : Sözleşmenin bir örneğini aldım
Adı Soyadı :
İmza :
Tarih :

ÖZEL ŞİŞLİ MAYA AKADEMİ ESTETİK VE GÜZELLİK KURSİYER FOTOĞRAF ÇEKİM ONAYI
Eğitimlerim esnasında çekilen fotoğrafların ve videoların , görüntüleme yoluyla belgelenmesine ve bu belgelerin kuruma ait web siteleri , instagram, facebook gibi sosyal medya sitelerinde ve TV program çekimlerinde kullanılıp paylaşılmasına onay veriyorum…

KURSİYER
Adı Soyadı :
İmza :
Tarih :

ÖZEL ŞİŞLİ MAYA AKADEMİ ESTETİK VE GÜZELLİK KURSU İŞLEM YAPTIRMA ONAYI

Kurumunuza ;
Teorik ve uygulamalı eğitimleri almak üzere …………………….…….……………………..….. bölümüne
kayıt işlemlerim yapıldı..Uygulama derslerinde , eğitmenimin ve diğer kursiyerlerin bana işlem yapmasına onay veriyorum. İşlem öncesi ve sonrası oluşabilecek komplikasyonlardan kurum sorumlu değildir….

KURSİYER
Adı Soyadı :
İmza :
Tarih :